รมว.สธ. เปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบเขตสุขภาพที่ 4 "วัดพระบาทน้ำพุ" แห่งแรกของประเทศในการดูแลผู้มีสิทธิ 30 บาท แก่ผู้ป่วยไร้ที่พึ่งระยะสุดท้าย

รมว.สธ. เปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบเขตสุขภาพที่ 4 แห่งแรกของประเทศในการดูแลผู้มีสิทธิ 30 บาท แก่ผู้ป่วยไร้ที่พึ่งระยะสุดท้าย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 “วัดพระบาทน้ำพุ” จ.ลพบุรี ให้การดูแลแบบประคับประคองกลุ่มพระสงฆ์อาพาธ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนและภาครัฐ  
วันที่19 เมษายน 2567ที่วัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหารเป็นประธานเปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 “วัดพระบาทน้ำพุ” จ.ลพบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรการรับรอง สถานชีวาภิบาลในชุมชนและองค์กรศาสนาและเกียรติบัตรขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการแด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยมี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ฝ่ายธรรมยุติ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 คณะผู้บริหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และ อสม.เข้าร่วม
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบัน ประชากรสูงอายุและพระสงฆ์มีปัญหาสุขภาพด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เจ็บป่วยในระยะท้ายเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขับเคลื่อนนโยบาย 1 เขตสุขภาพ 1 สถานชีวาภิบาล เพื่อให้การดูแลพระสงฆ์อาพาธ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย ครอบคลุมทั้งสุขภาพกาย ใจ ปัญญา และสุขภาพทางสังคม โดยมีพระคิลานุปัฏฐาก และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการอบรม ร่วมกันดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมหลักที่สำคัญ คือ การเข้าถึงยาที่จำเป็น และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพ รวมทั้งการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคอง จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนและภาครัฐได้ 
นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า จังหวัดลพบุรี เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีประชากรสูงอายุ 21.10% เป็นผู้ที่มีภาวะติดเตียง 1,051 คน และมีผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2,670 คน ในจำนวนนี้เข้าสู่ระบบดูแลแบบประคับประคอง 1,921 คน หรือประมาณ 71% ได้พัฒนาต่อยอด "วัดพระบาทน้ำพุ" ให้เป็นสถานชีวาภิบาลต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 4 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะประคับประคองมายาวนานถึง 31 ปี โดยใช้อาคารวลัยลักษณ์ ซึ่งเดิมเป็นสถานที่รักษาและพักฟื้นผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ มาปรับปรุงเป็นสถานพักฟื้นให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวม 32 เตียง ประกอบด้วย 3 ห้องใหญ่ คือ ห้องหญิง 10 เตียง ห้องชาย 10 เตียง พระสงฆ์ 10 เตียง และ 2 ห้องเล็ก คือ ห้อง End of life 2 เตียง ภายใต้การขับเคลื่อนแบบบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670419 รมว.สธ. เปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบเขตสุขภาพที่ 4 แห่งแรกของประเทศในการดูแลผู้มีสิทธิ 30 บาท แก่ผู้ป่วยไร้ที่พึ่งระยะสุดท้าย.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar