จังหวัดลพบุรีประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จังหวัดลพบุรีประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 – 2570 ) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2568 "ลพบุรีเมืองน่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมดี มีอาหารปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" โดยมีประเด็นการพัฒนา 4 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เศรษฐกิจฐานราก ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนา ฟื้นฟู และยกระดับการท่องเที่ยวพร้อมรับกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะ พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี เมืองลพบุรีมีความสงบสุข ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้คณะทำงานทั้ง 4 คณะ จัดประชุมหารือในการกำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ประจำปี 2569 ภายในเดือน พฤษภาคม 2567 และส่งแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รวบรวมเสนอต่อสภาพัฒน์ ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ต่อไป 

ข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670419 จังหวัดลพบุรีประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีจัดทำแผนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar