คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อหาแนวทางการแก้ไขซึ่งปัญหาลิงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่วิกฤตให้ประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อหาแนวทางการแก้ไขซึ่งปัญหาลิงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่วิกฤตให้ประสบผลสำเร็จ

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชัยมงคล ไชยรบ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายนิคม บุญวิเศษ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง นายทรงยศ รามสูต รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่แปด นำคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง ในพื้นที่ วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอดและสถานอนุบาลลิง (สวนลิง) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดลพบุรี ทั้ง 5 เขต รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนให้การต้อนรับและให้ข้อมูล 

โดยช่วงเช้า คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทาง เข้าพบ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อขอคำปรึกษา โมเดล ต้นแบบ ในการบริหารจัดการลิง กว่า 300 ตัว แบบมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งรูปแบบกรงคอก การทำหมันลิงและรูปแบบการบริหารการดูแลลิง ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี  จากนั้นช่วงบ่าย คณะได้เดินทาง ไปยังสถานอนุบาลลิง (สวนลิง) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานที่ดูแลลิง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหารือ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถานที่ดูแลลิง และรูปแบบการบริหารดูแลลิงของสถานอนุบาลลิง ตลอดวิเคราะห์ความพร้อมจุดแข็งและจุดอ่อนของพื้นที่ในการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาลิง

ด้านนายชัยมงคล ไชยรบ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ต้องเข้าใจประการแรกก่อนว่าคณะกรรมาธิการมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวันนี้ได้เห็นตรงกันในชั้นกรรมาธิการว่าลิงลพบุรีนั้นเป็นปัญหา และปัญหาเกิดจากระเบียบทางราชการ งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งเรื่องระเบียบข้อกฎหมายนั้น ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ยื่นหนังสื่อเข้าไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะเสนอกฎหมายต่อสภาแต่ยังติดปัญหาเล็กน้อย เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งต้องถึงท่านนายกรัฐมนตรี ส่วนเรื่องระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าอยากจะทำหรืออยากจะแก้ไขปัญหาแต่ระเบียบไม่เปิดช่องให้ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการ ฯ ก็ได้คุยกับคณะกรรมการกระจายอำนาจไว้ส่วนหนึ่ง คือคณะกรรมการกระจายอำนาจต้องไปแก้ไขระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ เมื่อมีอำนาจหน้าที่ก็สามารถตั้งงบประมาณได้ เชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นน่าจะทำงานได้รวดเร็วกว่าส่วนกลางเนื่องจากมีงบประมาณ ขอแต่อำนาจและหน้าที่เข้ามาเท่านั้น การตั้งงบประมาณไม่ใช่เรื่องใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยิ่งท่านนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเป็นคนลพบุรีเกิดที่นี่อยู่ที่นี่รู้ปัญหาที่นี่และท่านพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ส่วนเรื่องการทำหมัน ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่ายังขาดบุคลากรก็ได้ประสานงานไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอบุคลากรจากกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มาสนับสนุน การทำหมันลิง ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ แจ้งว่าการทำหมันลิงต่างจาก การทำหมันวัวควาย จึงต้องหาทางว่าจะทำเช่นไรที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างสองกระทรวง ซึ่งปัญหาลิงลพบุรีนั้นเป็นปัญหาใหญ่ ลพบุรีนั้นเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพและน่าจะเป็นเมืองหลักในการท่องเที่ยวมีโบราณสถาน มีโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้ สิ่งต่างๆจะตามมา ไม่ว่าจะเรื่องการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้าต่างๆจะตามมาพี่น้องประชาชนจะมีอาชีพมีรายได้อยู่ดี กินดี ต้องขอขอบคุณ สส. ลพบุรี ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ใส่ใจปัญหาของพี่น้องประชาชนและตามเรื่องนี้มาโดยตลอด

หากจังหวัดลพบุรีแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้สำเร็จ จะเป็นต้นแบบแก่จังหวัดอื่น ซึ่งลิงในวัดพระบาทน้ำพุกับลิงในเขตเมืองเก่า แตกต่างกัน เนื่องจากว่าลิงที่อยู่ในเขตเมืองเก่าเป็นลิงในเมืองแต่ลิงที่อยู่วัดพระบาทน้ำพุ อยู่ในป่าเพราะวิถีชีวิตของลิงทั้งสองกลุ่มนี้ ก็แตกต่างกันวิธีแก้แก้ไขปัญหาก็อาจจะแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทุกคนจะแก้ไขปัญหาเรื่องลิงให้กับลพบุรีนี่คือความเหมือนซึ่งบนความเหมือนนี่แหละจะนำสู่หนทางสู่ความสำเร็จ 

ข่าว : สำนักงานประขาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670422 คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar