จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ที่วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธี ในการนี้ พระครู ภัทรธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม เป็นพระอุปัชฌาย์ มีสามเณรร่วมพิธีบรรพชา จำนวน 86 รูป ในการนี้ 

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา เป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยจังหวัดลพบุรี ได้จัดบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 5 วัด ใน 5 อำเภอ พร้อมกัน โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 396 คน ในการนี้ โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายปรัชญา  เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  และพันเอกเฉลิมเกียรติ  ลาดมะโรง รอง ผอ กรอ.มน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาในแต่ละวัดด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670422 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar