สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะตกค้างสะสมในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 36,200 ตัน

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะตกค้างสะสมในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ จำนวน 36,200 ตัน ราคาประเมินจำหน่าย ตันละ 30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) เป็นเงิน 1,086,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนเข้าดูพัสดุขายทอดตลาดและรับสภาพพัสดุได้โดยจะนำมาเป็นข้ออ้างใด ๆ ในการเข้าร่วมประมูลครั้งนี้มิได้ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันการประมูลพัสดุในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี และมีกำหนดเวลาการดำเนินการประมูลพัสดุ ดังนี้
1.    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าดูพัสดุ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
2.    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ  นำดูสถานที่เก็บพัสดุ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองบ้านหมี่ ตำบลหนองเมือง  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยยานพาหนะของท่านเอง (บังคับดูสถานที่เก็บพัสดุเนื่องจากเป็นสาระสำคัญในการดำเนินการขนย้ายพัสดุ)
3.    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนพร้อมรับป้ายหมายเลขทะเบียนเข้าร่วมประมูลขายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาดกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่ ตั้งแต่เวลา 11.30 น ถึงเวลา 12.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับราคาผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อในการเข้าลงทะเบียนครั้งนี้ เปิดการประมูลแข่งขันราคาซื้อพัสดุ  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  โดยใช้การเสนอราคาประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการประมูล โดยวิธียกป้ายหมายเลขทะเบียนขึ้นขานราคาแข่งขันกัน (เวลาและสถานที่ประมูลอาจคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้ ตามคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ เห็นสมควรและเหมาะสม)
ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด ต้องวางหลักประกันการเข้าประมูลต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด เป็นเงิน 54,300 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5 ของราคาประเมินจำหน่าย     
    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลเมืองบ้านหมี่ หมายเลขโทรศัพท์ 082-5153983 ในวันและเวลาราชการ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น