วิสัยทัศน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

"เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลพบุรี”

 องค์ประกอบวิสัยทัศน์ มีดังนี้ 

1. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดลพบุรีที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และอ้างอิงได้
2. เป็นกลไกลหลักด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดลพบุรี

 

พันธกิจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

1.มีบทบาทนำในการกำหนดประเด็นความคิดความสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

2.ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็นความคิดสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือข่าย และอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ

3.เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวงในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้

4.เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อปรโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

 

 ภารกิจเเละหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 แบะมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้น ประกอบดับ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564)ทำให้ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีต้องปรับบทบาทใหม่ ดังนี้

ระดับจังหวัด

1. จัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) และแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี
2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
3. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานวิชาการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดลพบุรี
4.สร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลพบุรีให้มีส่วนร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของจังหวัดลพบุรี
5. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลนโยบาย กรมประชาสัมพันธ์ นโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่กรมประชาสัมพันธ์และจังหวัดมอบหมาย

ระดับกลุ่มจังหวัด

1.บูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำคำของบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด(ภาคกลางตอนบน 2 ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง)
3. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัด

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar