ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 

          กรมประชาสัมพันธ์

         

      เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลกับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าว ชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่รัฐบาลและหน่วยราชการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข นอกจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแล้ว กรมประชาสัมพันธ์ ยังมีสำนักประชาสัมพันธ์เขต อีก 8 สำนัก ได้แก่ 1. สปข.1 ขอนแก่น , 2. สปข.2 อุบลราชธานี , 3. สปข.3เชียงใหม่ , 4. สปข.4 พิษณุโลก , 5. สปข.5 สุราษฎร์ธานี , 6. สปข.6 สงขลา , 7. สปข.7จันทบุรี และ , 8. สปข.8 กาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนในส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันกรมประชาสัมพันธ์ ยังมีสำนักงานประชาสัมพันธ์ครบทุกจังหวัด 

                                                              

           ประวัติความเป็นมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี (Lopburi Public Relations office) เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ประสาน ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่ด้านการประชาพันธ์ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนภูมิภาค) สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๑/๔ ซอยศรีสุริโยทัย ๑ (ตรงข้ามสวนสัตว์ลพบุรี) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๗๐๒๑๑ โทรสาร ๐๓๖-๗๗๐๒๑๑

     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี จัดตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยนายประสาร ผลอาหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดตั้ง และกรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งให้นายเกรียงไกร วิวัฒน์พนชาติ ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี คนแรก เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๖

        ปัจจุบัน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี บริหารงานโดย นางสวามินี อิสระทะ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี (ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี) มีบุคลากรทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

  • นางสุภาวดี  สมศรี                                    นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
  • นายชลิต  ผิวผ่่อง                                     นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
  • นางศธิตา  อินทวงษ์                                  เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน
  • นางสาวอัจฉราพร  จันทรังษี                        นักสื่อสารมวลชน 
  • นายทรงวุฒิ  บุญนาค                                พนักงานขับรถยนต์
  • นางมาลา  ศรีสงค์                                     เจ้าหน้าที่ 

 

 ตรากรมประชาสัมพันธ์

      ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฎในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 7 เล่มที่ 64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2490 กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆ มีวงกลมล้อมรอบตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า พระอินทร์เป่าสังข์ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดี โดยที่สังข์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นมงคล 3 คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวทและตัวสังข์ มีรอยนิ้วพระหัตถ์ ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนา พราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคลพวกชาวเกาะทะเลใต้ เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวางเป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณเพื่อบอก สัญญาณ และเรียกประชุม นั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

                                      


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar