ครม. อนุมัติปรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่ม

ครม. อนุมัติปรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยร่างกฎกระทรวงนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563

ข้อ 2 เมื่อเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ข้อ 3 ในกรณีที่ค่ารักษาที่จ่ายตามข้อ 2 ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินหนึ่งแสนบาท สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะ ดังต่อไปนี้... (3) บาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะและต้องได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ

ร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ข้อ 2. เมื่อเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 65,000 บาท

ข้อ 3 ในกรณีที่ค่ารักษาที่จ่ายตามข้อ 2 ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินหนึ่งแสนบาท สำหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะ ดังต่อไปนี้...
(3) บาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะ

ปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย เป็นการปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความก้าวหน้า ดังนั้น การแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเป็นการคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วย
นอกจากนี้ ยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกจ้าง ซึ่งคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อนายจ้างที่จะต้องจ่ายเงินสมทบตามค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานะของกองทุนเงินทดแทน จึงไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียรายได้ของรัฐ หรือของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยกระทรวงแรงงาน ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยในหลักการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar