ไฟเขียวปรับราคาอ้อยขั้นต้น - ขั้นสุดท้าย สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

ไฟเขียวปรับราคาอ้อยขั้นต้น - ขั้นสุดท้าย สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น
ครม. มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 เป็นรายเขต 9 เขต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
โดยเขตมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศ ดังนี้
• ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ในอัตรา 1,197.53 บาท/ตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.
• อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อย เท่ากับ 71.85 บาท/ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.
• ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 เท่ากับ 513.23 บาท/ตันอ้อย
กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และการจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น
การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ดังนี้
• ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2566/2567 ในอัตรา 1,420 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.2 หรือเท่ากับร้อยละ 91.43 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,674.64 บาทต่อตันอ้อย) และกำหนดอัตราขั้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 85.20 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.
• ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 เท่ากับ 608.57 บาทต่อตันอ้อย
ทั้งนี้ ที่ประชุมครม. ได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อย เพื่อให้ได้เงินจากการผลิตมากขึ้น
แนวทางการสื่อสาร
1. นำเสนอว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อยเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม
2. นำเสนอว่าการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้ เป็นราคาที่สูงมากเมื่อเทียบกับราคาอ้อยขั้นต้นปีก่อน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
3. ประชาสัมพันธ์ข้อดีของการตัดอ้อยสด ช่วยให้คุณภาพของอ้อยดีขึ้น เกษตรกรไร่อ้อยสามารถพัฒนาการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเก็บเกี่ยวได้
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar