สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ที่
https://itas.nacc.go.th/go/eit/ynkowv 
หรือสแกน QR Code ตามภาพ


ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2567

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี 
โทร. 036 770 222
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar