จังหวัดลพบุรี ประกาศความสำเร็จ  ชูธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เป็นต้นแบบ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ที่ขับเคลื่อนและดำเนินการกองทุนขยะที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

จังหวัดลพบุรี ประกาศความสำเร็จ  ชูธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เป็นต้นแบบ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ที่ขับเคลื่อนและดำเนินการกองทุนขยะที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
      วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ธนาคารขยะหมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" จังหวัดลพบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ว่าที่ ร.ต.สมพงษ์ นิติพิทักษ์ชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ในฐานะผู้แทนทีมงานโก่งธนูพลัง "บวร" Change For G๐๐d หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธี
        ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการ ๓R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาขายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ ในหมู่บ้านหรือชุมชน สำหรับจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขับเคลื่อนธนาคารขยะตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยครบถ้วนทุกแห่ง มีธนาคารขยะเกิดขึ้นแล้วจำนวน 135 ธนาคาร และขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมแล้ว จำนวน 69 ธนาคาร มีปริมาณขยะรีไซเคิลที่ซื้อ-ขายได้ จำนวน 12,913 ตัน รวมเป็นเงิน จำนวนถึง  74,064,554 บาท และสามารถจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้กับ ประชาชนแล้ว จำนวน 64,776,679 บาท หากพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีรวมพลังกันทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำมาขายสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในหมู่บ้านหรือชุมชนได้เป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งจัดให้มีองค์ประกอบของธนาคารขยะให้ครบถ้วนรวมถึงให้จัดพื้นที่สำหรับสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิลเสมือนจริง 
    จากนั้นประธานพร้อมด้วย คณะทำงานธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู หัวหน้าส่วนราชการร่วมกัน ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ของจังหวัดลพบุรี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู  จะดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอต่อไป

สำหรับ ธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู  ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะของทีมงานโก่งธนูพลัง"บวร" Change For Good  ตำบลโก่งธนู มี 14 หมู่บ้าน 1,320 หลังคาเรือน  มีธนาคารขยะ 14 แห่ง ครบทุกหมู่บ้าน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะทุกหลังคาเรือน โดยเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ครบ 100 % ส่งผลให้ อบต.โก่งธนู มีภาคีเครือข่ายที่ช่วยงานพัฒนาทุกด้าน  ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลโก่งธนูครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ซึ่งมีนามเรียกขานเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "โก่งธนู / พลัง "บวร"" Change For Good ทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยใช้หลัก 4ร. คือ ร่วมพูดคุย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์  ตลอดระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปัจจุบัน  สมาชิกธนาคารขยะ ทั้ง 1,320 ครัวเรือน  ไม่มีบ้านใดขาดการนำฝากธนาคารขยะ แม้แต่เดือนเดียว  มีวินัยในการฝากต่อเนื่อง ยาวนานถึง 7 ปี เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับสวัสดิการ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รายละประมาณ 80,000 บาท ภายใน 7 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกเสียชีวิต 280 ราย  จ่ายสวัสดิการไปแล้ว 22 ล้านบาท  ล้วนเป็นเงินที่มาจากการทำงานบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ใช้ขยะให้เกิดประโยชน์  โดยการร่วมมือกันทำธนาคารขยะ 
    

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี 

#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670313 จังหวัดลพบุรี ประกาศความสำเร็จ ชูธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู เป็นต้นแบบ.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar