จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ที่วัดลํานารายณ์ ตําบลลํานารายณ์ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระครูบุญบาลประดิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการ  พุทธศาสนิกชน  ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธี  
โดยจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 ในวัดจำนวน 5 แห่ง  ใน 5อำเภอ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 396 คน โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายปรัชญา  เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  และพันเอกเฉลิมเกียรติ  ลาดมะโรง รอง ผอ กรอ.มน.จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปลงผมในแต่ละวัดด้วย  
ประกอบด้วย วัดหนองตาแดง อำเภอหนองม่วง จำนวน 50 คน   วัดกัทลีพนาราม อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 88 คน  วัดชัยมงคลวนาราม อำเภอสระโบสถ์ จำนวน 73 คน  วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 86 คน  และวัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จำนวน 99 คน
ทั้งนี้  โครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา เป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  ซึ่งจะมีพิธีมอบวุฒิบัตรและลาสิกขาในวันที่ 6พฤษภาคม2567 ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670421 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar