รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความที่เกิดจากลิงในพื้นที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความที่เกิดจากลิงในพื้นที่
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567  พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในประกาศของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าคุ้มครองที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง การบำบัดเยียวยา การป้องกันหรือแก้ไขภยันตรายแก่ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงออกประกาศให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา ซึ่งดำรงตำแหน่งตามข้อ 12 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งตามข้อ 13 มีหน้าที่และอำนาจเพิ่มเติม ดังนี้
ข้อ 1 มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 วรรคสาม และมาตรา 67 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เฉพาะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 2 มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 16 วรรคสอง มาตรา 79 วรรคสองและมาตรา 86 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เฉพาะการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าคุ้มครองที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670424 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar