จังหวัดลพบุรี รับฟังปัญหาชาวตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี   พร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม

จังหวัดลพบุรี รับฟังปัญหาชาวตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี   พร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม
วันที่ 24 เมษายน 2567  เวลา 10.30 น.  ที่ วัดโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด กับส่วนราชการระดับท้องถิ่น ท้องที่ ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของชาวตำบลโคกกะเทียมและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมี  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดลพบุรี  ได้เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการแก้ไขปัญหาเมื่อปี 2566 ที่จังหวัดได้ร่วมประชุมกับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในการหาแนวทางการแก้ไขในพื้นที่ประกอบไปด้วยปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และปัญหาขาดแคลนน้ำทางการเกษตรในช่วงฤดูร้อน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับถึงประเด็นปัญหาเร่งด่วนเพิ่มเติมในปี 2567 ในเรื่องด้านการคมนาคม ซึ่งปัญหาดังกล่าวถ้าได้รับการแก้ไขจะช่วยให้ประชาชนมีถนนใช้อย่างสะดวก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดลพบุรี  ได้รับฟังปัญหาดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขและติดตามผลเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670424 จังหวัดลพบุรี รับฟังปัญหาชาวตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar